RLL14 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการศึกษาด้วย GG form

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต รายละเอียด : วัตถุประสงค์  เรียกใช้ Google Form Application ได้  สร้างแบบประเมิน แบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆจาก Google Form ได้ แชร์ฟอร์มให้กลุ่มเป้าหมายได้  ดูผลการตอบกลับและนำผลไปใช้งาน รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร 15 นาที ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม การเริ่มต้นใช้งาน  การสร้างฟอร์มแบบต่างๆ  การสร้างคำเฉลย  การแชร์ลิงก์แบบ Form ที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้  การเชื่อมโยง Form กับ GG Classroom  การตรวจ และจัดการคะเแนน  การประยุกต์ใช้  ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ 5 นาที ทำแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน นักศึกษา อาจารย์ … Read more

RLL12 การทำ Data Report ด้วย Google Data Studio

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิได้ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 3 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร วิธีการเตรียมและนำเข้าข้อมูล (Google Sheet) ปุ่มต่างๆ ในหน้า Interface  ของ Google Data Studio ความหมายของ Chart  การนำข้อมูลใส่ใน Chart ที่เลือก เพื่อให้แสดผลออกมาตรงตามความต้องการ การตกแต่งรายงานให้สวยงาม การตั้งค่าการแชร์รายงาน ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ ทำแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยากร: ธีรยุทธ บาลชน เยาวพร ศานติวิวัฒน์ สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  … Read more

RLL10 การใช้ PowerPoint เพื่อการสรุปรายงานและการนำเสนอ

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการเข้าใช้งาน PowerPoint ทั้งจาก Office 365 และ ดาวน์โหลดที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ใน PC เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ของ PowerPoint เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะการทำ Presentation จาก PowerPoint และท ารายงาน และน าเสนอผลงานรู้เทคนิคการออกแบบกราฟฟิคอย่างมืออาชีพ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม การเข้าใช้งาน PPT ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  รู้จักกับหมวดหมู่ของ Template สำเร็จรูป, การออกแบบโปสเตอร์, การทำ Infographic แบบง่าย,  การทำแบนเนอร์ กฎเหล็กการออกแบบ Infographic ให้สวยอย่างมืออาชีพ  การจัดการ Slide ทำรายงานข้อมูลเชิงสถิติด้วยตาราง และกราฟ  การนำไปใช้งาน … Read more

RLL08 การใช้ Web of Sciences ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์  สามารถพิจารณาวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร 45 นาที ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม แนะนำฐานข้อมูล Web of Science เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล การสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล WOS สืบค้นจาก Topic สืบค้นจาก Publication Title  สืบค้นจาก Master Journal List  สืบค้นจาก Match Manuscript  และเปรียบเทียบการเลือกวารสารในฐาน Core collection การตรวจสอบค่า Quartile (Q)/ Impact Factor (IF) การตรวจสอบ ค่า h index การสืบค้นการอ้างอิง (Cited Reference Search) … Read more

RLL13 การใช้ Google Classroom เบื้องต้น

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต รายละเอียด : วัตถุประสงค์  ติดตั้งและเรียกใช้ Google Classroom Application ได้  สามารถสร้างห้องเรียน เชิญอาจารย์สอนร่วม และเชิญนักเรียน สามารถสร้างงานและมอบหมายงานแก่ผู้เรียน สามารถติดตามงานที่มอบหมาย ตรวจ ให้คะแนน และสะท้อนผลการตรวจให้กับผู้เรียนได้ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร 15 นาที ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม รู้จักกับ Google Classroom  การทำงานของ Google Classroom กับสื่อบนเครื่องมือชนิดอื่นๆ เช่น GG-Drive/Calendar/ Meet/GG-form เป็นต้น  4 คำสั่งหลักในการสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom: สตรีม, งานของชั้นเรียน, ผู้คน, คะแนน การสร้างห้องเรียน และเชิญนักเรียน  การสร้างงาน และมอบหมายงาน การตรวจ … Read more

RLL11 ดิจิทัลอาร์ตกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ง่ายๆ ด้วย Canva

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เข้าใช้งาน Canva Application ได้  ผู้เข้าอบรมทราบคำสั่ง และการทำงานของฟังก์ชั่น Canva  ผู้เข้าอบรมนำผลงานการออกแบบไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ได้ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร 15 นาที ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม การเข้าใช้งาน Canva ผ่านระบบ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  รู้จักกับหมวดหมู่ของ Template สำหรับเร็จรูป เน้นการออกแบบโปสเตอร์, การทำ Infographic  แบบง่าย, Power point, กระดาษขนาด A4, การทำแบนเนอร์ การแก้ไขรูปและเนื้อหา การนำไปใช้งาน Download, Save, Print  ประโยชน์ในการนำไปใช้ และการประยุกต์ใช้  ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ 5 นาที ทำแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน … Read more

RLL09 การนำเสนอข้อมูลด้วย Infographic เบื้องต้น

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  รู้เทคนิคการออกแบบกราฟฟิคอย่างมืออาชีพ สามารถออกแบบ Infographic ให้สวยได้ด้วยเครื่องมือออนไลน์ รู้วิธีใช้งานเครื่องมือออนไลน์ Piktochart.com  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 3 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม ความหมายของ Infographic  ความสำคัญและการนำ Infographic ไปใช้  กฎเหล็กการออกแบบ Infographic ให้สวยอย่างมืออาชีพ  Step ขั้นเทพการออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือออนไลน์ Piktochart.com แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟิค ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ ทำแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยากร: ธีรยุทธ บาลชนเยาวพร ศานติวิวัฒน์ สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  … Read more

TDC

TDC (Thai Digital Collection) คือเครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลเอกสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็ม โดยสามารถใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เป็นสมาชิก คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

CrossRef

CrossRef คือ ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล บรรณานุกรมระหว่างกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับ primary search content ครอบคลุมบทความมากกว่า 1 ล้านบทความ เป็นองค์กรที่ใช้ DOI ในการ Link กันของ ข้อมูล บทความวารสารจะได้รับ DOI เพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล CrossRef  คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://www.crossref.org/

One Search

One Search คือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดเช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสาร  สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และดิจิทัล โดยการพิมพ์คำค้นหาเพียงหนึ่งครั้ง ก็ได้รับผลการสืบค้นที่ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ห้องสมุดมี รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับด้วย คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://eds.s.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=b1b8738f-2caf-40ee-9fdb-965f552dd1e0%40redis