สำนักหอสมุด ขอขอบคุณจิตอาสาจูนเสียงเปียโน โถงบริการ Meeting Space

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ คุณน้ำทิพย์ เศวตประสาธน์ ศิษย์เก่า คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีจิตอาสาจูนเสียงเปียโน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่บริเวณ Meeting Space อาคารศูนย์สารสนเทศ ทั้งนี้ ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบเกียริบัตรพร้อมของที่ระลึกเพื่อตอบแทนคุณความดีและน้ำใจของคุณน้ำทิพย์ เมื่อวันที่ … Read more

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ living classroom เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ ที่ 21 สำหรับเยาวชน ผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2567” ซึ่งสำนักหอสมุดได้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับเยาวชนจิตอาสา จำนวนกว่า 80 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม … Read more

ผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบ รศ. ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning … Read more

แนวปฏิบัติการใช้บริการคลินิก AI และ Chat GPT 4 : สำหรับผู้ใช้บริการ 

แนวปฏิบัติการใช้บริการคลินิก AI และ Chat GPT 4 : สำหรับผู้ใช้บริการ  บริการคลินิก AI บริการ Chat GPT 4 ช่วงเวลาให้บริการ วันเวลาที่ให้บริการ ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 … Read more

สำนักหอสมุดให้บริการวิชาการด้านการจัดการคลังความรู้ดิจิทัลและจดหมายเหตุแก่โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ปกรณ์ นาระคล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.พรอนันต์ โดมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.-มข.)

เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2566  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว. – มข.) รุ่นที่ 13 จำนวน 61 คน  เข้าเยี่ยมชมบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด  โดยนักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset … Read more

RLL14 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการศึกษาด้วย GG form

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต รายละเอียด : วัตถุประสงค์  เรียกใช้ Google Form Application ได้  สร้างแบบประเมิน แบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆจาก Google Form ได้ แชร์ฟอร์มให้กลุ่มเป้าหมายได้  ดูผลการตอบกลับและนำผลไปใช้งาน รูปแบบการสอน … Read more

RLL12 การทำ Data Report ด้วย Google Data Studio

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิได้ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 3 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร วิธีการเตรียมและนำเข้าข้อมูล (Google Sheet) … Read more

RLL10 การใช้ PowerPoint เพื่อการสรุปรายงานและการนำเสนอ

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการเข้าใช้งาน PowerPoint ทั้งจาก Office 365 และ ดาวน์โหลดที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ใน PC เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ของ PowerPoint เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะการทำ Presentation … Read more