สำนักหอสมุดให้บริการวิชาการด้านการจัดการคลังความรู้ดิจิทัลและจดหมายเหตุแก่โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ปกรณ์ นาระคล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.พรอนันต์ โดมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.-มข.)

เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2566  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว. – มข.) รุ่นที่ 13 จำนวน 61 คน  เข้าเยี่ยมชมบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด  โดยนักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset … Read more

RLL14 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการศึกษาด้วย GG form

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต รายละเอียด : วัตถุประสงค์  เรียกใช้ Google Form Application ได้  สร้างแบบประเมิน แบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆจาก Google Form ได้ แชร์ฟอร์มให้กลุ่มเป้าหมายได้  ดูผลการตอบกลับและนำผลไปใช้งาน รูปแบบการสอน … Read more

RLL12 การทำ Data Report ด้วย Google Data Studio

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิได้ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 3 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร วิธีการเตรียมและนำเข้าข้อมูล (Google Sheet) … Read more

RLL10 การใช้ PowerPoint เพื่อการสรุปรายงานและการนำเสนอ

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการเข้าใช้งาน PowerPoint ทั้งจาก Office 365 และ ดาวน์โหลดที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ใน PC เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ของ PowerPoint เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะการทำ Presentation … Read more

RLL08 การใช้ Web of Sciences ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์  สามารถพิจารณาวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร 45 นาที ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม แนะนำฐานข้อมูล … Read more

RLL13 การใช้ Google Classroom เบื้องต้น

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต รายละเอียด : วัตถุประสงค์  ติดตั้งและเรียกใช้ Google Classroom Application ได้  สามารถสร้างห้องเรียน เชิญอาจารย์สอนร่วม และเชิญนักเรียน สามารถสร้างงานและมอบหมายงานแก่ผู้เรียน สามารถติดตามงานที่มอบหมาย ตรวจ ให้คะแนน และสะท้อนผลการตรวจให้กับผู้เรียนได้ รูปแบบการสอน … Read more

RLL11 ดิจิทัลอาร์ตกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ง่ายๆ ด้วย Canva

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  เข้าใช้งาน Canva Application ได้  ผู้เข้าอบรมทราบคำสั่ง และการทำงานของฟังก์ชั่น Canva  ผู้เข้าอบรมนำผลงานการออกแบบไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ได้ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา … Read more

RLL09 การนำเสนอข้อมูลด้วย Infographic เบื้องต้น

หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์ วัตถุประสงค์  รู้เทคนิคการออกแบบกราฟฟิคอย่างมืออาชีพ สามารถออกแบบ Infographic ให้สวยได้ด้วยเครื่องมือออนไลน์ รู้วิธีใช้งานเครื่องมือออนไลน์ Piktochart.com  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 3 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร … Read more

TDC

TDC (Thai Digital Collection) คือเครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลเอกสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็ม โดยสามารถใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เป็นสมาชิก คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์: https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php