หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต

รายละเอียด :

วัตถุประสงค์ 

  1. ติดตั้งและเรียกใช้ Google Classroom Application ได้ 
  2. สามารถสร้างห้องเรียน เชิญอาจารย์สอนร่วม และเชิญนักเรียน
  3. สามารถสร้างงานและมอบหมายงานแก่ผู้เรียน
  4. สามารถติดตามงานที่มอบหมาย ตรวจ ให้คะแนน และสะท้อนผลการตรวจให้กับผู้เรียนได้

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
15 นาทีขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
รู้จักกับ Google Classroom 
การทำงานของ Google Classroom กับสื่อบนเครื่องมือชนิดอื่นๆ เช่น GG-Drive/Calendar/ Meet/GG-form เป็นต้น 
4 คำสั่งหลักในการสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom: สตรีม, งานของชั้นเรียน, ผู้คน, คะแนน
การสร้างห้องเรียน และเชิญนักเรียน 
การสร้างงาน และมอบหมายงาน
การตรวจ และจัดการคะเแนน 
การอัพโหลดงานที่จะมอบหมายและการสร้างสื่อกรเรียนรู้ใหม่ 
การติดตามงานที่มอบหมาย ตรวจ ให้คะแนน 
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
5 นาทีทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร: สิริพร ทิวะสิงห์ 

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail