บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย: Group study room service

เกี่ยวกับบริการ: 

ภายในอาคารสำนักหอสมุด มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 

 1. ห้องประชุมกลุ่มย่อย อยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 1 จำนวน 14 ห้อง เป็นห้องขนาดเล็ก 12 ห้อง ขนาดพื้นที่ x ตารางเมตร รองรับการใช้งานจำนวน 6 คน ห้องขนาดใหญ่  2 ห้อง ขนาดพื้นที่ x ตารางเมตร รองรับการใช้งานจำนวน 10 คน
  สิ่งอำนวยความสะดวก: จอมอนิเตอร์ขนาด x นิ้วสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน HDMI Port (ลิ้งค์เชื่อมโยงไปที่หน้ารายละเอียดบริการยืมสาย HDMI)ได้ ปลั๊กไฟ x จุด 
 2. ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย อยู่ที่ ชั้น 3, 5-6 อาคาร 2  จำนวน 24 ห้อง ขนาดพื้นที่ x ตารางเมตร รองรับการใช้งานจำนวน 6 คน 
 3. ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัยเดี่ยว อยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร 2   จำนวน 12 ห้อง ขนาดพื้นที่ x ตารางเมตร รองรับการใช้งานครั้งละ 1 คน 
  สิ่งอำนวยความสะดวก: กระดานไวท์บอร์ด ปลั๊กไฟ x จุด 

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วิธีการขอใช้บริการ:

 1. ห้องประชุมกลุ่มย่อยอาคาร 1 สามารถจองได้ ที่นี่ หรือที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมจองห้องประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มด้วยตนเอง ที่ชั้น 3 อาคาร 1
 2.  ห้องประชุมกลุ่มย่อยอาคาร 2 สามารถจองได้ ที่นี่ หรือที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมจองห้องห้องประชุมกลุ่มย่อยด้วยตนเอง ที่ชั้น 3-6 อาคาร 2

  เงื่อนไขในการใช้บริการ 

 1. จองล่วงหน้าได้ 2 วัน
 2. จองได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อวัน
 3. จองแล้วไม่มาใช้ห้องภายใน 15 นาที จะไม่สามารถแตะบัตรเข้าห้องที่จองได้

ติอต่อเจ้าหน้าที่: 

อาคาร 2 สแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าห้องประชุมกลุ่มย่อย