บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย: Group study room service และ ห้อง Mini Production House

เกี่ยวกับบริการ: 

ภายในอาคารสำนักหอสมุด มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 

 1. ห้องประชุมกลุ่มย่อย อยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 1 จำนวน 14 ห้อง เป็นห้องขนาดเล็ก 12 ห้อง ขนาดพื้นที่ x ตารางเมตร รองรับการใช้งานจำนวน 6 คน ห้องขนาดใหญ่  2 ห้อง ขนาดพื้นที่ x ตารางเมตร รองรับการใช้งานจำนวน 10 คน เมื่อจองห้องสำเร็จผู้ใช้บริการจะได้รับอีเมลตอบกลับพร้อม QR Code เพื่อใช้ในการสแกนเข้าใช้ห้องหรือใช้บัตรนักศึกษาสแกนที่ประตูหน้าห้อง Group Study Room ที่ได้จองไว้
  สิ่งอำนวยความสะดวก: จอมอนิเตอร์ขนาด x นิ้วสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน HDMI Port (ลิ้งค์เชื่อมโยงไปที่หน้ารายละเอียดบริการยืมสาย HDMI)ได้ ปลั๊กไฟ x จุด 
 2. ห้อง Mini Production House service สถานที่ตั้ง : หอสมุดกลาง สำนักหอสมุด ชั้น 3 อาคาร 2 จำนวน 2 ห้อง คือ ห้อง Mini Production House 2301 A และ ห้อง Mini Production House 2301 B คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วิธีการขอใช้บริการ:

 1. ห้องประชุมกลุ่มย่อยอาคาร 1 สามารถจองได้ ที่นี่ หรือที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมจองห้องประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มด้วยตนเอง ที่ชั้น 3 อาคาร 1
  คู่มือการใช้บริการระบบจองออนไลน์
 2. ห้อง Mini Production House service สามารถตรวจสอบสถานะการจองและจองได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
  • ตรวจสอบห้องว่าว่างตรงตามที่ต้องการใช้หรือไม่ https://kku.world/minicalendar
  • จองห้อง Mini Production House https://kku.world/reservemini
  • เมื่อจะเข้าใช้ห้อง ให้ตรวจสอบความพร้อมของครุภัณฑ์ที่
   https://kku.world/chkthingsinmini (ในขั้นตอนการตรวจสอบครุภัณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้
   เปิดห้องและผู้ใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ)
  • เมื่อผู้ใช้บริการใช้งานห้องเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการคืนห้องผ่านแบบฟอร์มที่ตอบกลับทาง
   อีเมลของผู้ใช้บริการ

  เงื่อนไขในการใช้บริการ 

 1. จองล่วงหน้าได้ 2 วัน
 2. จองได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อวัน
 3. แตะบัตร/สแกน QR Code เข้าห้องได้ตั้งแต่เวลาที่จนจนถึงไม่เกิน 15 นาที กรณีแตะบัตร/สแกน QR Code ก่อนเวลา หรือกรณีจองแล้วไม่มาใช้ห้องภายใน 15 นาที จะไม่สามารถแตะบัตร/สแกน QR Code เข้าห้องที่จองได้

การติดต่อ:
โทร: 093-5922556
e-mail: library.inbox@kku.ac.th