แหล่งข้อมูลจดหมายเหตุ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในหลวงกับ มข.

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกรในภูมิภาคอีสานมายาวนาน ทรงเสด็จมาทางรถไฟเพื่อเยี่ยมประชาชนภาคอีสานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ และในปีพ.ศ.๒๕๑๐ ได้เสด็จมาประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ เพราะทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาภาคอีสานให้มีความเจริญก้าวหน้า ๓๐ ครั้งของการเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๔๑ สำนักหอสมุดได้ทำการรวบรวมจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน

ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดจึงได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ส่งเสด็จ สู่สรวงสวรรค์” เพื่อเป็นการน้อมถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะจัดแสดงไว้ที่อาคารศูนย์สารสนเทศไปจนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุและภาพถ่ายพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในรูปแบบ Digital Archive, Online Exhibition และแผนที่รอยเสด็จบน Google Map เพื่อความสะดวกในการรับชมและศึกษาค้นคว้า  

แหล่งข้อมูลจดหมายเหตุในหลวงรัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลเพิ่มเติม