ติดต่อสอบถาม: คุณสุทธิลักษณ์  พัดเพ็ง
โทร : 04300 9700  ต่อ 42631 (ในวันและเวลาราชการ)  e-mail: sutthi@kku.ac.th

Menu

เกี่ยวกับการบริจาค

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริจาคได้มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรที่เป็นประโยชน์สำหรับการให้บริการของห้องสมุด
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับและส่งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ แก่บุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 3. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับบุคคลในสังคม
 4. เพื่อสร้างคุณค่าให้กับหนังสือและสื่อการศึกษาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอีกแหล่งหนึ่ง
 5. เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการหนังสือที่บริจาค

 1. นำออกให้บริการที่สำนักหอสมุด หากพิจารณาแล้วเนื้อหามีความเนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ไม่ขัดต่อกฏหมาย ไม่มีความรุนแรง หรือมีเนื้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในสังคม เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 2. บริจาคต่อกับเครือข่ายที่เป็นความร่วมมือของสำนักหอสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการอ่านในสังคม กรณีทรัพยากรที่บริจาคเนื้อหาไม่สอดคล้องกับระเบียบการรับบริจาค

เครือข่ายห้องสมุดที่สำนักหอสมุดมีความร่วมมือ

 1. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
  (1) ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
  (2) ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
  (3) ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
  (4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  (5) สำนักหอสมุดกลาง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  (6) ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น
  (7) ห้องสมุดโรงพยาบาลขอนแก่น
  (8) สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น
  (9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  (10) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
 2. เครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  (1) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล
  (2) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
  (3) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
  (4) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
  (5) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
  (6) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
  (7) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

นอกจากนั้นยังนำทรัพยากรที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบการนำทรัพยากรไปสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งสำนักหอสมุดจะสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง นับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่านในชุมชนได้อย่างแท้จริง อาทิ

 1. ห้องสมุดชุมชนวัดสุคนธาราม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 2.  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองปอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 3. ห้องสมุดประชาชนบ้านโนนเขวา ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 4. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดงกลาง ตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 5. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนแต้ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 6. ห้องสมุดรถไฟ วัดกู่ประภาชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น