เสียงของผู้ใช้บริการ (VOC)

เราพร้อมที่จะรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Crowdsourcing เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อจะนำข้อมูลไป แก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น 

ปี 2567 

ปี 2564 

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558