แนะนำ: Recommended for you

IT Learning Program Season 2 :

การใช้ chatgpt, bard, bing, alisa chatbot เพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัว

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

เปรียบเทียบ Chat bot AI

การสร้างรูปภาพด้วย AI

ข้อพึงตระหนักในการใช้ Generative AI

Turnitin

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

Turnitin คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการใน รูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ บอกรับเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย