แนะนำ: Recommended for you

Prompt Engineering :

การสื่อสารกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

Prompt Engineering

เครื่องมือช่วยตรวจสอบการใช้ AI กับผลงานเชิงวิชาการ

แนวทางการใช้ AI ในงานเชิงวิชาการ

Turnitin

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

Turnitin คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการใน รูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ บอกรับเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย