แนะนำ: Recommended for you

IT Learning Program Season 2 :

การตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่เขียนโดยใช้ Generative AI

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Generative AI (GenAI)

การตรวจสอบผลงานทางวิชาการ

ที่ใช้ Generative AI

นโยบายการใช้ GenAI

ในสถาบันการศึกษาและวารสารวิจัยต่างๆ

Turnitin

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

Turnitin คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการใน รูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ บอกรับเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย