IT Learning Program Season 2 :

การสร้างรายได้จากการขายรูป ที่สร้างโดย Generative AI

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

Overview

เรียนรู้เรื่อง AI ด้านการสร้างงานกราฟฟิค

โปรแกรมยอดความนิยม

ในการสร้างภาพด้วย AI

เทคนิคการสร้างภาพ

ด้วย MIdjourney เพื่องานขายภาพ Photo Stock

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นายเสกสรรค์ คำสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายภาพออนไลน์

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพงศธร ศิลปอุไร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น