KKUL Device

 สำนักหอสมุดได้จัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่สารสนเทศประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้