บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด (Borrowing Rules and Overdue Fines)

เกี่ยวกับบริการ:

สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมคืนหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (Device) ต่างๆ ทั้งหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ 14 แห่ง

สิทธิ์การใช้บริการ:

 • สิทธิการยืมและค่าปรับ
 • ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ชำระค่าปรับประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด) คลิก
 • การยืมต่อ สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากรายการนั้นไม่มีการจองและไม่เกินวันกำหนดส่งคืน คลิก  

วิธีการขอใช้บริการ:

 1. ไปที่ URL: http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx
 2. เข้าสู่ระบบสมาชิก กรอก Username/Password เดียวกับเข้าระบบ KKU Net หรือระบบเข้า internet ของมหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มข.) 
  ● นักศึกษา: username ใช้รหัสนศ.ไม่มีขีด
  ● Password ใช้เลขบัตรประชาชน
  ● บุคลากร. : username / password เดียวกับเข้าระบบ KKU Mail และ KKU WiFi
 3. คลิกเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อทำการตรวจสอบรายการยืม ตรวจสอบค่าปรับ (ค่าปรับหนังสือวันละ  5 บาท ต่อรายการ / device วันละ 50 บาท ต่อรายการ)
 4. สามารถยืมต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งถ้าไม่มีมีคนจอง คลิก

การติดต่อ:
โทร: 097-9322557
e-mail: library.inbox@kku.ac.th

สิทธิการยืม

อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1321/2564) เรื่องการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด