บริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร

เป็นบริการให้ข้อมูล จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเปิดและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สิทธิ์การใช้บริการ: อาจารย์และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: กรณีขอบริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร ผ่านออนไลน์ 1) กรอกรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการใน แบบคำขอบริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 1.1) ข้อมูลผู้ขอ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ภาควิชา คณะที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ที่ติดต่อได้ 1.2) ข้อมูลรายละเอียดที่ขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ที่ขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร คณะที่สาขาที่ขอสังกัด ชื่อเจ้าของหลักสูตรที่ขอ และคำสำคัญ (keyword) ประกอบ 2) คลิกเลือก ส่ง (Submit) เพื่อส่งคำขอ คลิก กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดหลักสูตร กรณีขอบริการข้อมูลเปิด / ปรับปรุงหลักสูตร ด้วยตนเอง 1) … Read more

ค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติ-ค่าลงทะเบียน บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย-ค่าลงทะเบียน ฟอร์มแบบบก111 ประกอลค่าลงทะเบียนต่างประเทศ ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างขออนุมัติค่าลงทะเบียนไปราชการต่างประเทศ ตัวอย่างแบบ บก.111 ประกอบค่าลงทะเบียนต่างประเทศ ตัวอย่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนไปราชการต่างประเทศ

OT

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขออนุมัติ OT แบบรายงาน OT รายคน บัญชีลงเวลาOT รวมทั้งหมด ฟอร์มเบิกจ่าย OT ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติ OT

การจ้างนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยงาน ตารางลงเวลานักศึกษาปฏิบัติงาน_รายคน แบบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน แบบรวมทั้งหมด บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างตารางลงเวลานักศึกษาปฏิบัติงาน รายคน ตัวอย่างแบบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน แบบรวมทั้งหมด ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายนักศึกษาช่วยงาน ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินจ้างนักศึกษา

ใบสำคัญรับเงินและใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน ประกันหนังสือ ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน มข. ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน มข.

สัญญาการยืมเงินและแผนการยืมเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน_สำนักหอสมุด แผนเงินยืม สัญญายืมเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวอย่างการกอรกแบบฟอร์ม ตัวอย่าง แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) ตัวอย่าง แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) ตัวอย่าง สัญญายืมเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการต่างๆสำหรับบุคคลภายนอก

เกี่ยวกับบริการ:    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรพื้นที่ ฟรี เพื่อเปิดบริการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น บริการพื้นที่แห่งการพบปะเรียนรู้สำหรับทุกคน (Meeting space free access for ALL) สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับประชาชาชน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ และบริการสมาชิกประเภทเข้าใช้ทั่วไป โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี้ บริการสมาชิกประเภทยืมได้ บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมต่อออนไลน์ บริการยืมหนังสือแบบชั้นปิด สิทธิ์การใช้บริการ: ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป   วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 20:00 น.เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ (Mobile Charger)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติสำหรับให้ผู้ใช้บริการชาร์จสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ฟรี 30 นาที เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การบริการที่ทันสมัยให้แก่องค์กร หมดปัญหาการพก power bank และไม่ต้องยืนเฝ้าขณะชาร์จ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบล้อคอัตโนมัติพร้อมรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการกำหนดเอง ใช้งานสะดวกด้วยหน้าจอ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ แสดงสถานภาพขณะการชาร์จด้วย Light Indicator ไฟเขียว/แดง สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เข้ารับบริการห้องสมุด วิธีการขอใช้บริการ: สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ติอต่อเจ้าหน้าที่: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. อาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 เคาน์เตอร์ Reader Advisory อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 … Read more

บริการ เครื่องพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง (Self Printing)

เกี่ยวกับบริการ: สำหรับนักศึกษา สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ด้วยตัวเอง โดย Application: Double A FastPrint ให้บริการที่ชั้นลอย อาคาร 2 และชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ  ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารถถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารด้วยเครื่องดังกล่าวได้ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถใช้เครื่องพิมพ์/ถ่าย/สแกนเอกสาร ของ Ricoh ได้โดยมีให้บริการตามจุดต่อไปนี้ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ  ชั้น 2 อาคาร 1 ชั้น 2-6 อาคาร 2 โดยสามารถเติมเงินสำหรับการสั่งพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิธีการขอใช้บริการ: สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ด้วยตัวเอง (Self Service) โดย Application: Double A FastPrint ให้บริการที่ชั้น … Read more

บริการห้องละหมาด (Prayer Room)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด ได้ปรับปรุงห้องละหมาดขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องละหมาดชาย และห้องละหมาดหญิง การออกแบบเน้นความเรียบง่าย ดูสะอาด เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ อ่างชำระล้างหน้าและเท้า พรมเช็ดเท้า พรมรองนั่ง ผ้าคลุมที่ได้รับการดูแลและรักษาความสะอาดจากนักศึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้บริการ อยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1201   สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการขอใช้บริการ: สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ติอต่อเจ้าหน้าที่:  ติดต่อเจ้าหน้าที่ประตู อาคาร 1 ชั้น 2 (เวลา 16.30-19.45 น.)  วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 19:45 น.