เมนู

        1. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        3. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        4. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        5. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

        6. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        7. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        8. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        9. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์