เมนู

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น*

อาจารย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น*

นักวิจัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น*

บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น*

*หมายเหตุ สถานะปัจจุบันเท่านั้น

สมาชิก Pulinet

        PULINET หรือ Provincial University Library Network คือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค โดยมีการสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

        PULINET + สมาชิกภาคีข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หมายถึง สมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง 

สมาชิก Pulinet 20 แห่ง
สมาชิก Pulinet+ 9แห่ง