ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์: Public Health Library

Library Hours
จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:30 p.m. 
     Close on Sat.4, Sat.11 November, Every Sunday and Official Holiday
———————–
ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น เปิดบริการ
เพิ่มเติมในวันเสาร์ที่  18 , 25 พฤศจิกายน 2566
 เวลา 09.00-17.00 น. 

Contact us

Public Health Library, Khon Kaen University
123 Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40002
Tel: 043-009700, 42827 Office

Email:  sastri2010phlib@gmail.com

Staff:
ละออ ข้อยุ่น
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Email: laow@kku.ac.th