ISBN / ISSN และ CIP

ประชาสัมพันธ์และข่าวจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ISBN ที่ได้รับอนุมัติ
        ตามที่ ท่านส่งสิ่งพิมพ์ที่ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่หอสมุดแห่งชาติได้ออกให้ โดยให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 นั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติพบว่า สิ่งพิมพ์บางรายการมีข้อมูลของหนังสือไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน ในกรณีของคำร้องที่ได้รับการอนุมัติเลขเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระบบได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบ รวมถึงการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และส่งสิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ขอบคุณค่ะ

เกี่ยวกับบริการ:

  • CIP เป็นบริการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของหนังสือ 
  • ISBN เป็นบริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN) จะต้องกำหนดให้กับหนังสือทุกๆ ฉบับครั้งที่พิมพ์ (Edition) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำยังคงให้ใช้เลขเดิม แม้ปีพิมพ์หรือราคาจะเปลี่ยนไปก็ตาม หนังสือชื่อเดียวกันผลิตในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น พิมพ์ทั้งปกแข็งและปกอ่อน จะต้องให้เลข ISBN ต่างกัน
  • ISSN เป็นบริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารแต่ละชื่อเรื่อง (International Standard Serial Number) กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ:

อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัีย และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

• สิ่งพิมพ์ที่ขอเลข ISBN ได้แก่:• สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องขอเลข ISBN
1. หนังสือทั่วไป (ต้องพิมพ์ที่โรงพิมพ์เท่านั้น)1. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ
2. สิ่งพิมพ์สื่อประสม (หนังสือ เทป วีดิทัศน์)2. รายงานวิจัยของหน่วยงาน
3. แผนที่3. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
4. สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์4. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์
5. สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน5. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา
6. วีดิทัศน์6. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่างๆ
7. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์7. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
8. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา8. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด
 9. บัตรอวยพร บัตรคำ

หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN

  1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
  2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ
  3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
  4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi volume)

การพิมพ์เลข ISBN ทำได้ 2 รูปแบบ คือ ISBN 978-616-438-045-5 หรือ ISBN 978 616 438 045 5

ตำแหน่งที่พิมพ์ ISBN ในตัวเล่มตำแหน่งที่พิมพ์ ISSN ในตัวเล่ม
หลังหน้าปกในหน้าปกมุมขวาด้านบน
มุมล่างของปกหลังหน้าปกใน
มุมล่างของสันหนังสือหน้าปกหลัง
ปกหน้า

ขั้นตอนการให้บริการ ดำเนินการดังนี้

กรณีติดต่อขอเลข ISBN / ISSN และ CIP ด้วยตนเอง 

ในเวลา: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
นอกเวลาราชการ: เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.ติดต่อที่โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด โทร. 093-5922556 หรือ โทรภายใน. 42630

กรณีติดต่อขอเลข ISBN / ISSN และ CIP ผ่านออนไลน์

1. กรณีขอ ISBN (หนังสือ) ผู้ขอกรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอให้ครบถ้วน คลิกที่ แบบขอรับบริการการขอเลข ISBN และ CIP  พร้อมแนบไฟล์ที่จะต้องส่งให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่
1.1. ไฟล์หน้าปก
1.2. ไฟล์หน้าปกใน  (ดังตัวอย่าง)
1.3. ไฟล์หน้าหลังหน้าปกใน (หน้าลิขสิทธิ์)  (ดังตัวอย่าง)
1.4. ไฟล์หน้าสารบัญ

2. กรณีขอ ISSN (วารสาร) ผู้ขอกรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอให้ครบถ้วน คลิกที่ แบบขอรับบริการการขอเลข ISSN พร้อมแนบไฟล์ที่จะต้องส่งให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่  
2.1. ไฟล์หน้าปกวารสาร / นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์
2.2 ไฟล์หน้าสารบัญ 

3. ส่งไฟล์แบบคำขอใช้บริการ โดยคลิกที่ Submit
สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ญาณปภา เรืองเชิงชุม e-mail: supha_ru@kku.ac.th   โทรศัพท์ภายใน 42616 โทรศัพท์ภายนอก 093-592 2556
การรับเลข ISBN / ISSN
เมื่อได้รับเลข ISBN / ISSN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติแล้ว ผู้รับผิดชอบดำเนินการจะแจ้งผู้ขอรับบริการผ่านทาง e-mail

การส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เลข ISBN / ISSN ผู้ใช้บริการจัดส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เลข ISBN / ISSN จำนวน 4 เล่ม กรณีที่ขอเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งเป็นแผ่น CD จำนวน 4 แผ่น ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทร. 42630