ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Library

NEW Arrival

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เบอร์โทร. 043-009700, 42977 

Engineering Library, KKU
123 Mitrapap Road, Nai Muang Sub-District, Muang District, Khon Kaen, 40002
Tel: 043-009700 , 42977