History Vision Mission

ประวัติ (History) 

ห้องสมุดได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี 2507 ในระยะแรกอาศัยสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ทำการชั่วคราว ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลคานาดา โดยมหาวิทยาลัยแมนีโตบาแห่งคานาดาได้ส่งบรรณารักษ์ชาวคานาเดียน คือ Mr. Devck R. Prancis เป็นที่ปรึกษาห้องสมุด โครงการความช่วยเหลือแผนการโคลัมโบ ระหว่างสิงหาคม 2508 ถึงธันวาคม 2509

มิถุนายน 2509 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ย้ายมาทำการที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 ตุลาคม 2509  ห้องสมุดก็ย้ายมาเปิดบริการอยู่ที่อาคารชั้น 2 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ การย้ายห้องสมุดครั้งนี้ Mr. Derek R. Francis ได้ร่วมมือกับบรรณารักษ์ชาวไทยซึ่งจบการศึกษาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย คือ ม.ร.ว.จีรวัฒน์ จักรพันธ์

ได้สร้างหอสมุดกลางด้วยงบประมาณ 2.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2511 (อาคาร 2 สำนักงานอธิการบดี) ในระยะแรกที่อาคารสร้างเสร็จ คณะศึกษาศาสตร์มีความจำเป็นในการใช้สถานที่เรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต จึงดัดแปลงอาคารห้องสมุดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จากนั้นในเดือนเมษายน 2515 ห้องสมุดจึงได้ย้ายมาเปิดทำการที่อาคารดังกล่าวมีฐานะเป็น “กองห้องสมุด” สังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2522 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สำนักวิทยบริการ” ในปีเดียวกันนี้ มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2522 เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 12 ล้าน พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร จุได้ 500 ที่นั่ง หนังสือ 2.5 แสนเล่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากใกล้กับหอพักนักศึกษาและเป็นศูนย์กลางของคณะต่าง ๆ โดยย้ายที่อาคารหลังใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2524 พร้อมทั้งเริ่มการดำเนินงานของฝ่ายโสตทัศนศึกษา ฝ่ายผลิตเอกสาร และฝ่ายศูนย์หนังสือ 

ในปี 2536 มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างอาคาร 2 เป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ 10,494 ตารางเมตรด้วยงบประมาณ 45 ล้านบาท โดยมีการเชื่อมต่อกับอาคาร 1 และในปี 2542 มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารสารสนเทศ 9 ชั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกด้าน โดยพื้นที่ชั้น 1-3 เป็นส่วนการให้บริการของห้องสมุด อาคารสารสนเทศเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 121.817 ล้านบาท อาคารศูนย์สารสนเทศดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและในเดือนตุลาคม 2550 ได้ดำเนินการย้ายพื้นที่การปฏิบัติงานและส่วนของการให้บริการจากอาคาร 1 และอาคาร 2 มาที่อาคารศูนย์สารสนเทศชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่อ “สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้” โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1764/2558 ได้จัดตั้งส่วนงานเป็น “สำนักหอสมุด” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักหอสมุดเป็น “ศูนย์กลางของการเรียนรู้สำหรับทุกคน” (Learning center for all) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก (A world-leading research and development university)

พันธกิจ (Mission)

  1. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา และบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ (Access and inclusiveness for educational resources)
  2. เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูล และองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (Supporting center for excellence in education, research, and innovation)
  3. เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Center for lifelong learning) ของประชากรทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาความร่วมมือผ่านโปรมแกรมการเรียนรู้ (Learning program) ที่นำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society)

ค่านิยม (Values)

ค่านิยมของสำนักหอสมุด คือ LIVES

  1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 
  2. ศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญา (Intellectual Institute)
  3. การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) 
  4. สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาวะ (Safe & Healthy Ecosystem) 
  5. การให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service)

สมรรถนะหลัก

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ