ผู้บริหารสำนักหอสมุด

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
ระบบอาคาร

นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

.

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด