ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุด

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ 
ผู้ประสานงานการฝึกงาน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 42613
E-mail: yaosir@kku.ac.th