ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุด

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ ผู้ประสานงานการฝึกงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์ภายใน: 42613E-mail: yaosir@kku.ac.th

KKUL School Course

เกี่ยวกับบริการ:  เปิดรับการฝึกนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั่วไปและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ สิทธิ์การเข้าใช้บริการ: เปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ