คลังสารสนเทศ

Book in KKU LIB

Feeding the dragon : agriculture-China and the GMS

E-Publication

KKU Research

KKU Pride : Book/Research

หนังสือ หรือ ตำรา หรือ งานวิจัยที่ อาจารย์มข.เป็นผู้แต่ง

KKU IR

รายงานวิจัย โครงการ และข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ Fulltext

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ GMS