เมนู

เกี่ยวกับการบริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จำนวน 20 แห่ง และเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน 9 แห่ง โดยทั้ง 2 เครือข่ายข้างต้นนั้น เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมการแลกปลี่ยนองค์ความรู้ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและสะดวก สำนักหอสมุดจึงได้จัดบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุดที่อยู่ในเครือข่ายข้างต้นได้ โดยสามารถยืมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้โดย


       1.
สืบค้นและส่งคำขอผ่าน One Search

      2.ส่งคำขอโดยการกรอกแบบฟอร์ม : แบบคำร้องขอยืมระหว่างห้องสมุด