เมนู

การสืบค้น - ส่งคำขอ

1. สืบค้นและส่งคำขอผ่าน One Search  

1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.library.kku.ac.th
1.2 คลิกแท็บ One Search -> กรอกคำค้น -> คลิกค้นหา

1.3 หน้าผลการค้นหา รายการที่สามารถยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) ได้ คือ รายการที่เมนู Check ILL Availability ปรากฎ -> คลิก Check ILL Availability -> คลิกเลือกสถานบันที่ต้องการ -> กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม  -> กดปุ่มตกลง 

1.4 รอรับทรัพยากรดังกล่าว หากผู้ใช้เลือกรูปแบบเป็นไฟล์ข้อมูล ไฟล์จะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้ หรือหากเลือกรูปแบบเป็นสำเนา/ตัวเล่ม ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและค่าจัดส่ง และเอกสารจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้

2. ส่งคำขอโดยการกรอกแบบฟอร์ม https://kku.world/interlibraryloan

2.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.library.kku.ac.th

2.2 คลิกแท็บ One Search -> กรอกคำค้น -> คลิกค้นหา

2.3 หน้าผลการค้นหา หากไม่ปรากฎคำว่า Check ILL Availability หรือ PDF Full Text -> ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการลงในแบบฟอร์ม https://kku.world/interlibraryloan -> Submit 

2.4 รอรับทรัพยากรดังกล่าว หากผู้ใช้เลือกรูปแบบเป็นไฟล์ข้อมูล ไฟล์จะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้ หรือหากเลือกรูปแบบเป็นสำเนา/ตัวเล่ม ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและค่าจัดส่ง และเอกสารจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้