เมนู

นโยบายการยืม - คืน

       1. ผู้ใช้ยืมด้วยตนเอง ผ่าน One Search หรือยืมผ่านแบบฟอร์ม แบบคำร้องขอยืมระหว่างห้องสมุด 

       2. กรณีผู้ใช้มายืมด้วยตนเอง ณ หอสมุด จะต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนทำการยืม

       3. กรณียืมเป็นตัวเล่ม

            3.1 ใช้เวลาในการเตรียมและจัดส่ง 5 วันทำการโดยประมาณ หากหนังสือเล่มดังกล่าวมีผู้ใช้อื่นยืมอยู่ อาจใช้ระยะเวลามากกว่า 5 วันทำการ บรรณารักษ์จะแจ้งให้ท่านทราบ

            3.2 บรรณารักษ์จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินการคำขอให้ท่านได้ทราบทาง E-Mail หรือโทรศัพท์ ที่ท่านได้แจ้งไว้ในคำขอ

       4. กรณียืมเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระยะเวลา 1-2 วันทำการ

            4.1 ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุด มข. เป็นผู้บอกรับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยืม

       5. กรณียืมเป็นสำเนา

            5.1 ใช้เวลาในการเตรียมและจัดส่ง 5 วันทำการโดยประมาณ หากหนังสือเล่มดังกล่าวมีผู้ใช้อื่นยืมอยู่ อาจใช้ระยะเวลามากกว่า 5 วันทำการ บรรณารักษ์จะแจ้งให้ท่านทราบ

            5.2 บรรณารักษ์จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินการคำขอให้ท่านได้ทราบทาง E-Mail หรือโทรศัพท์ ที่ท่านได้แจ้งไว้ในคำขอ

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณยุพา ดวงพิมพ์ yupdua@kku.ac.th
คุณณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ nattle@kku.ac.th