ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary Medicine Library, KKU

For Researchers

Library Hours
    เปิด จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.
    Monday – Friday 8:30 a.m. – 6:30 p.m. 
    Living & Learning Zone
    Open 24 hours a day.

    Close on Official Holiday.

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
Tel: 0 4320 2404 Ext. 44960 
Email:  vetmedlibkku@gmail.com