หนังสือมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และสั่งสมองค์ความรู้แต่ละสาขาไว้มาก จะดีแค่ไหนถ้าท่านเหล่านั้นมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่คนรุ่นหลัง...

NEW & BOOK OF THE MONTH

Humanbook : ซิ่นตีนคำ

Human Book : คมกฤช ฤทธิ์ขจร ซิ่นตีนคำ คุณค่าและภูมิปัญญาแห่งการอนุรักษ์ศิลปะและความเป็นมาจากผ้าโบราณ… ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video...

>> เข้าเรียน...

การเสวนาออนไลน์เรื่อง ความชำนาญทางภาษาสู่วรรณกรรม 3 ภาษา: สินไซวรรณกรรมประจำถิ่นอุษาคเนย์

Special Human Book การเสวนาออนไลน์เรื่อง ความชำนาญทางภาษาสู่วรรณกรรม 3 ภาษา: สินไซวรรณกรรมประจำถิ่นอุษาคเนย์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch...

>> เข้าเรียน...

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Human Book

เกี่ยวกับบริการ HUMAN BOOK

รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี
            หนังสือมนุษย์ – ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และสั่งสมองค์ความรู้แต่ละสาขาไว้มาก จะดีแค่ไหนถ้าท่านเหล่านั้นมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่คนรุ่นหลัง…