หนังสือมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และสั่งสมองค์ความรู้แต่ละสาขาไว้มาก จะดีแค่ไหนถ้าท่านเหล่านั้นมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่คนรุ่นหลัง...