Special Human Book:

ทักษะหลักและทักษะรองที่นักศึกษาควรพัฒนาในการทำงานในศตวรรษที่ 21

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

อรรถพล ทะแพงพันธ์

CEO ของ Mod Media เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ: iMoD