การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (Book suggestion)

เกี่ยวกับบริการ:

เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ โดยการเสนอแนะหนังสือที่ต้องการใช้งานประกอบการเรียน การสอน การทำวิจัย รวมถึงนันทนาการเข้าห้องสมุด ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการภายใต้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสถานะเป็นปัจจุบันยังไม่จบการศึกษาหรือบุคลากรที่อยู่ในสถานะปกติ

วิธีใช้บริการ:

เสนอแนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

หมายเหตุ 1: ช่องทาง One Search เสนอได้เฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

หมายเหตุ 2: หากต้องการเสนอแนะครั้งละมากกว่า 1 รายการคลิกที่แท็บ Google form

เกณฑ์การเสนอแนะหนังสือ:

 • ภาษาอังกฤษ เป็นตำราที่มีปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (2020-2024)
 • ภาษาไทย  เป็นตำราที่มีปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 7 ปี (2561-2567)
  **ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องใช้ปีเก่ากว่านี้ขอให้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นประกอบ
 • ต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ
 • เป็นหนังสือที่ไม่ซ้ำกับที่มี

รอบการดำเนินการ:

การเสนอชื่อตำราภาษาต่างประเทศ (รอตัวเล่ม 90 วัน)
ในรอบปีงบประมาณ 67 ผู้ใช้สามารถเสนอมาได้ตลอดปี  
รอบจัดซื้อจะแบ่งเป็น 3 รอบ คือ

 • สั่งซื้อเดือน ธ.ค 66 (ส่งรายชื่อภายใน 30 พ.ย)–ตัวเล่มมาประมาณ มี.ค 67
 • สั่งซื้อเดือน มี.ค 67 (ส่งรายชื่อภายใน 28 ก.พ)–ตัวเล่มมาประมาณ มิ.ย 67
 • สั่งซื้อเดือน พ.ค 67 (ส่งรายชื่อภายใน 30 เม.ย)–ตัวเล่มมาประมาณ ส.ค 67
  *รายชื่อที่รับหลังจากนี้จะยกไปปีงบประมาณถัดไป 

การเสนอชื่อตำราภาษาไทย (รอตัวเล่ม 30 วัน)
รอบจัดซื้อจะแบ่งเป็น 4  รอบ คือ

 • สั่งซื้อเดือน ธ.ค 66 (ส่งรายชื่อภายใน 30 พ.ย)–ตัวเล่มมาประมาณ ม.ค 67
 • สั่งซื้อเดือน มี.ค 67(ส่งรายชื่อภายใน 28 ก.พ)–ตัวเล่มมาประมาณ เม.ย 67
 • สั่งซื้อเดือน พ.ค 67 (ส่งรายชื่อภายใน 30 เม.ย)–ตัวเล่มมาประมาณ มิ.ย 67
 • สั่งซื้อเดือน ก.ค 67 (ส่งรายชื่อภายใน 30 มิ.ย)–ตัวเล่มมาประมาณ ส.ค 67
  *รายชื่อที่รับหลังจากนี้จะยกไปปีงบประมาณถัดไป

**หมายเหตุ  ข้อมูลการเสนอแนะหนังสือนี้ เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือเพื่อเสนอผู้บริหารสำนักหอสมุดพิจารณาอนุมัติจัดซื้ออย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุต่อไป