หลักสูตรงานประจำ

นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 

หน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์

1. แนะนำหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ โครงสร้างองค์กร/ ภาพรวมงานสื่อสารองค์กร

1.1 งานด้านประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ การเขียนข่าว การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก

1.2 งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์/ การจัดการเสียงของลูกค้า/ การจัดการข้อร้องเรียน

1.3 Branding & Marketing การจัดทำของที่ระลึก/ การสำรวจอัตลักษณ์/ การทำ Content Marketing