เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-borrowing machine)

เกี่ยวกับบริการ:

สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ สำหรับให้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องยืมผ่านเจ้าหน้าที่ และไม่ต้องรอคิว ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วด้วยหน้าจอการใช้งานแบบสัมผัส ( Touch Screen ) ที่แนะนำขั้นตอนและวิธีการยืมที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการใช้บริการ มีใบบันทึกรายการ ( Slip Printer ) พิมพ์รายการไว้เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

สิทธิ์การใช้บริการ:

สมาชิกห้องสมุดประเภทยืมได้

วิธีการขอใช้บริการ:

ให้บริการเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ได้ที่อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2 และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืมได้ ดังนี้

  1. เลือกเมนู Borrow หรือ ยืมหนังสือ
  2. เข้าสู่เมนูยืมด้วยการอ่านบาร์โค้ดบนบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวอาจารย์ บัตรประจำตัวบุคลากร หรือกรอกรหัสสมาชิกห้องสมุด 
  3. เปิดหน้าหนังสือที่มีบาร์โค้ด สแกนเข้ากับเครื่องยืมอัตโนมัติ  
  4. วางสันหนังสือลงในช่องลบสัญญาณแม่เหล็กแล้วเลื่อนหนังสือซ้าย-ขวาไปมา 
  5. ตรวจสอบรายการหนังสือที่ปรากฏบนหน้าจอว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดพิมพ์ยืนยันการยืม เครื่องจะพิมพ์ใบบันทึกรายการยืมให้โดยอัตโนมัติ โดยใบรายการดังกล่าวจะบอกถึง ชื่อหนังสือ วันเวลาที่ยืม และวันกำหนดคืนหนังสือ