กรรมการประจำสำนักหอสมุด

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ประธานกรรมการประจำสำนัก

อธิการบดี

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

กรรมการประจำสำนัก

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

กรรมการประจำสำนัก

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

ผศ.ดร.ทพ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์

กรรมการประจำสำนัก (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการประจำสำนัก

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

กรรมการประจำสำนัก (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการประจำสำนัก

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

กรรมการประจำสำนัก (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการประจำสำนัก

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด