กรรมการประจำสำนักหอสมุด

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ประธานกรรมการประจำสำนัก

อธิการบดี

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

กรรมการประจำสำนัก

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

กรรมการประจำสำนัก

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผช.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

คณบดีคณะเทคโนโลยี

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์

กรรมการประจำสำนัก (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการประจำสำนัก

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

กรรมการประจำสำนัก (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด