บริการนำส่งหนังสือ CDS (Campus Delivery Service)

เกี่ยวกับบริการ:

บริการนำส่งเอกสาร (Campus Delivery Service) หรือ CDS เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม – คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง สามารถรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง

สิทธิ์การใช้บริการ:

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ทรัพยากรที่ให้บริการ

  • สามารถยืมวัสดุสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุประเภทวิชาการ 50 รายการ
  • สงวนสิทธิ์ในการงดบริการ Device ต่างๆ (ยืมใช้ภายในห้องสมุด)

ระยะเวลาการยืม

  • 30 วัน ต่อรายการ 

วิธีการขอใช้บริการ:

ขั้นตอนการใช้บริการ 

  1. ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการรับบริการนำส่งเอกสารหรือส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วที่ห้องสมุดที่ท่านสะดวกรับเอกสาร
  2. เจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์ม และส่งรายการไปยังห้องสมุดที่มีเอกสาร
  3. รอรับเอกสารที่ห้องสมุดที่ท่านขอรับบริการ

การติดต่อ:
e-mail: library.inbox@kku.ac.th