การยืมคืน (Borrowing Rules and Overdue Fines)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมคืนหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (Device) ต่างๆ ทั้งหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ 14 แห่ง สิทธิ์การใช้บริการ: สิทธิการยืมและค่าปรับ ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ชำระค่าปรับประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด) คลิก การยืมต่อ สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากรายการนั้นไม่มีการจองและไม่เกินวันกำหนดส่งคืน คลิก   วิธีการขอใช้บริการ: ไปที่ URL: http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx เข้าสู่ระบบสมาชิก กรอก Username/Password เดียวกับเข้าระบบ KKU Net หรือระบบเข้า internet ของมหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มข.) ● นักศึกษา: username ใช้รหัสนศ.ไม่มีขีด● Password ใช้เลขบัตรประชาชน● บุคลากร. : username / password เดียวกับเข้าระบบ KKU Mail และ KKU WiFi … Read more

บริการยืมหนังสือแบบชั้นปิด

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการพิเศษเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เท่านั้น เนื่องจากห้องสมุดปิดพื้นที่บริการนั่งอ่าน แต่ยังคงเปิดให้บริการยืมคืนหนังสือแบบชั้นปิดภายในสำนักหอสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้ วิธีการขอใช้บริการ:  ขั้นตอนการยืมหนังสือได้แบบชั้นปิด ค้นรายการที่ต้องการ ที่ https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการ ยื่นคำร้องผ่าน e-form ที่ https://shorturl.asia/HTU0M หรือสแกนคิวอาร์โค้ด   รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้มารับหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติอต่อเจ้าหน้าที่:   คุณจรูญลักษณ์ นารี โทร. 093-5922557  e-mail: chathu1@kku.ac.th

การยืมต่อ (Renew)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมต่อ (Renew) ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาประเภทโน้ตบุ๊ค สามารถยืมต่อได้ 24 ชั่วโมง สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้ วิธีการขอใช้บริการ: ไปที่ URL: http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx กรอก Usernameและ Password ด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย นักศึกษา: username ใช้รหัสนศ.ไม่มีขีด Password ใช้เลขบัตรประชาชน บุคลากร. : username / password เดียวกับเข้าระบบ KKU Mail และ KKU WiFi คลิกเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อทำการตรวจสอบรายการยืม ตรวจสอบค่าปรับ (ค่าปรับหนังสือวันละ  5 บาท ต่อรายการ / device วันละ 50 บาท ต่อรายการ)  สามารถยืมต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งถ้าไม่มีมีคนจอง 

บริการนำส่งหนังสือ D.D (Document Delivery Services)

เกี่ยวกับบริการ: บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Services) หรือ D.D. เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม – คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง สามารถรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง สิทธิ์การใช้บริการ: อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทรัพยากรที่ให้บริการ สามารถยืมวัสดุสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุประเภทวิชาการ 50 รายการ สงวนสิทธิ์ในการงดบริการ Device ต่างๆ (ยืมใช้ภายในห้องสมุด) ระยะเวลาการยืม 30 วัน ต่อรายการ  วิธีการขอใช้บริการ: ขั้นตอนการใช้บริการ  ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการรับบริการนำส่งเอกสารหรือส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วที่ห้องสมุดที่ท่านสะดวกรับเอกสาร เจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์ม และส่งรายการไปยังห้องสมุดที่มีเอกสาร รอรับเอกสารที่ห้องสมุดที่ท่านขอรับบริการ

Membership

การสมัครสมาชิกแบบยืมได้ สมาชิกสามัญ ได้แก้ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัติโนมัติ และการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกตามบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรข้ราชการ บัตรพนักงาน ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า และบุคลากรเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากต้องการยืมทรัพยากรห้องสมุด ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก และชำระค่าประกันจำนวน 2,500 บาท โดยใช้หลักฐานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกให้ ได้แก บัตรลูกจ้าง บัตรศิษย์เก่า และบัตรผู้เกษียณอายุราชการ  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสสำนักหอสมุด) สมาชิกสบทบ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  ชำระค่าสมัครสมาชิก 1,000 บาท/ปี และเงินประกัน 2,500 บาท (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสสำนักหอสมุด) การสมัครสมาชิกสบทบชั่วคราว (Walk in)  รายวัน  20 บาท/วัน รายเดือน 120 บาท/ 3 เดือน รายปี  400 บาท / ปี  … Read more

Book Delivery Service

เกี่ยวกับบริการ: บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Services) หรือ D.D. เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม – คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง สามารถรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง สิทธิ์การใช้บริการ: อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทรัพยากรที่ให้บริการ สามารถยืมวัสดุสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุประเภทวิชาการ 40 รายการ สงวนสิทธิ์ในการงดบริการ Device ต่างๆ (ยืมใช้ภายในห้องสมุด) ระยะเวลาการยืม 30 วัน ต่อรายการ  วิธีการขอใช้บริการ: ขั้นตอนการใช้บริการ  ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการรับบริการนำส่งเอกสารหรือส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วที่ห้องสมุดที่ท่านสะดวกรับเอกสาร เจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์ม และส่งรายการไปยังห้องสมุดที่มีเอกสาร รอรับเอกสารที่ห้องสมุดที่ท่านขอรับบริการ กรอกคำขอใช้บริการ วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.