บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด (Borrowing Rules and Overdue Fines)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมคืนหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (Device) ต่างๆ ทั้งหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ 14 แห่ง สิทธิ์การใช้บริการ: วิธีการขอใช้บริการ: การติดต่อ: โทร: 097-9322557 e-mail: library.inbox@kku.ac.th สิทธิการยืม อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1321/2564) … Read more

บริการยืมหนังสือแบบชั้นปิด

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการพิเศษเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เท่านั้น เนื่องจากห้องสมุดปิดพื้นที่บริการนั่งอ่าน แต่ยังคงเปิดให้บริการยืมคืนหนังสือแบบชั้นปิดภายในสำนักหอสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้ วิธีการขอใช้บริการ:  ขั้นตอนการยืมหนังสือได้แบบชั้นปิด … Read more

การยืมต่อ (Renew)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมต่อ (Renew) ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาประเภทโน้ตบุ๊ค สามารถยืมต่อได้ 24 ชั่วโมง สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้ วิธีการขอใช้บริการ: ไปที่ URL: http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx กรอก Usernameและ … Read more

บริการนำส่งหนังสือ CDS (Campus Delivery Service)

เกี่ยวกับบริการ: บริการนำส่งเอกสาร (Campus Delivery Service) หรือ CDS เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม – คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง สามารถรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง … Read more

Membership

การสมัครสมาชิกแบบยืมได้ การสมัครสมาชิกสบทบชั่วคราว (Walk in) สมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้บัตรประชาชน การติดต่อ: โทร: 097-9322557 e-mail: library.inbox@kku.ac.th ยกเว้น  นักเรียน และนักบวช ไม่เรียกเก็บค่าเข้าใช้สำนักหอสมุด 

Book Delivery Service

เกี่ยวกับบริการ: บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Services) หรือ D.D. เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม – คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง สามารถรอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง … Read more