บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด (Borrowing Rules and Overdue Fines)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมคืนหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (Device) ต่างๆ ทั้งหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ 14 แห่ง สิทธิ์การใช้บริการ: วิธีการขอใช้บริการ: การติดต่อ: โทร: 097-9322557 e-mail: library.inbox@kku.ac.th สิทธิการยืม อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1321/2564) … Read more