การยืมคืน (Borrowing Rules and Overdue Fines)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมคืนหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (Device) ต่างๆ ทั้งหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ 14 แห่ง สิทธิ์การใช้บริการ: สิทธิการยืมและค่าปรับ ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ชำระค่าปรับประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด) คลิก การยืมต่อ สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากรายการนั้นไม่มีการจองและไม่เกินวันกำหนดส่งคืน คลิก   วิธีการขอใช้บริการ: ไปที่ URL: http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx เข้าสู่ระบบสมาชิก กรอก Username/Password เดียวกับเข้าระบบ KKU Net หรือระบบเข้า internet ของมหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มข.) ● นักศึกษา: username ใช้รหัสนศ.ไม่มีขีด● Password ใช้เลขบัตรประชาชน● บุคลากร. : username / password เดียวกับเข้าระบบ KKU Mail และ KKU WiFi … Read more