KKUL School Course

เกี่ยวกับบริการ: 

เปิดรับการฝึกนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั่วไปและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ดังนี้

  • สาขาวิชาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ

สิทธิ์การเข้าใช้บริการ:

เปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ