Campus Delivery Service(CDS)

เกี่ยวกับบริการ:

เป็นบริการพิเศษเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เท่านั้น เนื่องจากห้องสมุดปิดพื้นที่บริการนั่งอ่าน แต่ยังคงเปิดให้บริการยืมคืนหนังสือแบบชั้นปิดภายในสำนักหอสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้

วิธีการขอใช้บริการ: 

ขั้นตอนการยืมหนังสือได้แบบชั้นปิด

  • ค้นรายการที่ต้องการ ที่ https://opac.kku.ac.th/main/index.aspx
  • กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการ ยื่นคำร้องผ่าน e-form ที่ https://shorturl.asia/HTU0M หรือสแกนคิวอาร์โค้ด  


  • รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้มารับหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ติอต่อเจ้าหน้าที่:  

 วัน-เวลาเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 20:00 น.เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น.