เกี่ยวกับบริการ:

KKU Maker Space เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ และศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนยุคใหม่  เปิดให้บริการที่ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม ตามแนวคิดห้องสมุดสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจยั่งยืนของชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับบุคลากรแบบพหุสาขา รวมศาสตร์ความรู้หลากหลายแขนง เช่น ด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่  มีบริการต่างๆ ดังนี้ คลิกดูรายละเอียด

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป  

วิธีการขอใช้บริการ:

 วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.