เกี่ยวกับบริการ:

KKU Maker Space เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ และศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนยุคใหม่  เปิดให้บริการที่ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม ตามแนวคิดห้องสมุดสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจยั่งยืนของชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับบุคลากรแบบพหุสาขา รวมศาสตร์ความรู้หลากหลายแขนง เช่น ด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่  มีบริการต่างๆ ดังนี้ 

        1. เครื่อง Laser Cutter 
        2. เครื่อง 3D Printer
        3. เครื่องขัดกระดาษทราย
        4. แท่นสว่านเจาะไม้ เจาะเหล็ก
        5. เครื่องตัดกระดาษ 
        6. เครื่องมือช่างสำหรับงาน DIY ต่างๆ
        8. อุปกรณ์สำหรับเรียนรู้การสร้างชิ้นงาน IOT เบื้องต้น เช่น Micro bit, Robot, Micro controller broad ฯลฯ 

 

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป  

วิธีการขอใช้บริการ:

  • สามารถใช้บริการได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 1  KKU Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 วัน-เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่: https://www.facebook.com/KKUMakerspace