เราพร้อมที่จะรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ เพื่อจะนำข้อมูลไป แก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น โปรดระบุเรื่องที่ต้องการจะแจ้งให้กับทางสำนักหอสมุด พร้อมระบุข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกลับให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน

แบบฟอร์มรับฟังเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนสำนักหอสมุด

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์

รายงานสรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน

สถิติการตอบคำถามและข้อร้องเรียน

รางวัลและความภาคภูมิใจ

สำนักหอสมุดคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

โครงการการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าโครงการ และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศ ผู้ร่วมโครงการ