การจัดการข้อร้องเรียน (Customer Feedback)


เราพร้อมที่จะรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ เพื่อจะนำข้อมูลไป แก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น โปรดระบุเรื่องที่ต้องการจะแจ้งให้กับทางสำนักหอสมุด พร้อมระบุข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกลับให้รวดเร็วยิ่งขึ้น