สำนักหอสมุดคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีนายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี จากนั้นเป็นการมอบรางวัลโครงการ แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งหมดจำนวน 12 โครงการ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โครงการการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าโครงการ และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศ ผู้ร่วมโครงการ เข้ารับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท สำหรับผู้สนใจการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุด สามารถเยี่ยมชมได้ที่: https://library.kku.ac.th/527/

ขอขอบคุณภาพจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น