สำนักหอสมุดจัดเสวนาวิชาการ “รักในวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ” ผ่านกิจกรรมหนังสือมีชีวิต

เนื่องในเดือนแห่งความรัก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งมอบความรักและความปรารถนาดีแด่ทุกท่าน ผ่านการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “รักในวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ” โดยพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการจัดการความสัมพันธ์ คือ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ และผศ.อรสา กงตาล วิทยากรทั้งสองท่านมาช่วยแบ่งปันเรื่องราวความสุข ไขข้อข้องใจ ชี้แนะแนวทางในการจัดการความสัมพันธ์และเติมพลังบวกให้กับทุกคน เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ … Read more

สำนักหอสมุดจัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพร้อมบริการผู้ใช้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร: วิธีรับมือข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ (Developing English Skill for Communication: How to Handle User Complaints to Create a Positive Impression) เมื่อวันอังคารที่ … Read more

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 79 คน โดยมี นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ … Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพใจดี ชีวีมีสุข”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดจัด”อบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพใจดี ชีวีมีสุข“โดย ทีมวิทยากรศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นรับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติเดินจงกรม – นั่งสมาธิ ฝึกปฏิบัติวิทิสาสมาธิ … Read more

สำนักหอสมุดจัดอบรมเรื่อง “หลักการและขั้นตอนการจัดทำราคากลางของงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยจจัดอบรมเรื่อง “หลักการและขั้นตอนการจัดทำราคากลางของงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ” ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกีรติจาก คุณนงรัตน์ … Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 6: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดฐานความรับผิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ: พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

เมื่อวันวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่อง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง”” ห้องประชุมดอกคูน หัวข้อและวิทยากรดังนี้1.หน้าที่กรรมการ TOR/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล/ตรวจรับของ การจัดซื้อตำราแและฐานข้อมูล โดย นางสาวสุทธิลักษณ์ … Read more

สำนักหอสมุดจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายในการปฏิบัติงานเรื่อง “ความรับผิดทางละเมิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยจดัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายในการปฏิบัติงานเรื่อง “ความรับผิดทางละเมิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน” ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกีรติจาก คุณอัมพวรรณ พุกดำ … Read more

นิทรรศการภาพถ่ายแห่งความทรงจำ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุด มข. ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อย้อนระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นตลอด 6 ทศวรรษแรก ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการภาพถ่าย 60 ปี มข. นี้ … Read more

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 8 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในด้าน … Read more