ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการประกวดผลงานการสร้างและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ Data Visualization

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนายศุภวัฒน์ เวียงนนท์ น.ส.ศิริลักษณ์ เกษามูล และ น.ส.กมลวรรณ จันทวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก iSchool KKU เข้าร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการประกวดผลงานการสร้างและนำเสนอข้อมูล … Read more

สำนักหอสมุดร่วมกับฝ่ายดิทิทัล จัดกิจกรรม KKU Digital World เตรียมความนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 ฝ่ายดิจิทัล โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ร่วมกับ 4 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักหอสมุด และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน … Read more

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรสำนักหอสมุด ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ตัวแทนบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 คน … Read more

สำนักหอสมุดจัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2567 และศึกษาดูงานหน่วยงานการบริหารจัดการที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ … Read more

สำนักหอสมุด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “แนะนำการใช้เครื่องมือ Generative AI และชุดคำสั่งสำหรับนักวิจัย” ให้กับคณะเทคโนโลยี มข.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “แนะนำการใช้เครื่องมือ Generative AI และชุดคำสั่งสำหรับนักวิจัย” ณ … Read more

สำนักหอสมุดคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good … Read more

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด วางพานพุ่มเงิน นางสาวชุติกาญจน์ … Read more

จัดทบทวนมาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน Green Library & Green Office และสัมนาบุคลากรประจำปี

สำนักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูนและการศึกษาดูงาน โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด … Read more

สำนักหอสมุด มข.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง”การนำ AI มาช่วยในการทำวิจัยและการปรับปรุงบทความเพื่อตีพิมพ์” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นวิทยากร Workshop Paper boost, ENG PSU ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การนำ AI … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว. – มข.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว. – มข.) รุ่นที่ 14 จำนวน 60 คน และนักเรียนพี่เลี้ยงจำนวน 4 คน โดยมีนางยุพา … Read more