ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการพร้อมบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน และผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 คน รวมจำนวน 8 คน การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการต่อยอดในโอกาสที่ทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของห้องสมุดร่วมกัน ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด มข.ในการก้าวไปเป็น learning center for all ที่สนับสนุนให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายของสำนักหอสมุด มข.ที่ สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ … Read more

สำนักหอสมุด“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566

“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566 (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์) สำนักหอสมุด จัด “สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สู่บุคลากรสำนักหอสมุด ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดเลย โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566 จากนั้นเป็นการระดมสมองประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางกลยุทธ์การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องเสาหลักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น People / Ecological / Spiritual โดยมี ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในการระดมสมอง ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ … Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะด้านการเงิน ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  ในหลักสูตร Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3 พบกับ  7 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงินให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565-พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting  หลักสูตรนี้ได้รับหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการอบรม) EP1 : การเงิน 4 ด้าน : เคล็ดลับของความรวย วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/583 … Read more

สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแเดงและออกโรงทาน ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยตัวเทนบุคลากรสำนักหอสมุด ออกโรงทานซาลาเปา ขนมหยกมณี ข้าวต้มมัด น้ำดื่ม น้ำอัดลม ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และกราบสักการะองค์เจ้าพ่อมอดิงแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น

สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น นำโดย นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด นำหนังสือและวารสารมอบให้แก่เรือนจำกลางจำนวน 367 รายการ วารสาร จำนวน 175 รายการ หนังสือจำนวน 192 รายการ โดยมีนายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ซึ่งหนังสือบริจาคนี้เพื่อให้บริการในห้องสมุดเรือนจำกลางซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนติและพัฒนาพฤตินิสัยทั้งในขณะต้องโทษ และภายหลังพ้นโทษ สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น สามารถติดต่อบริจาคได้ที่นายสุพิษ ชัยฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ โทร. 043-241235 ต่อ 112 หรือสนใจบริจาคหนังสือผ่านสำนักหอสมุด สามารถติดต่อได้ที่หน่วยรับบริจาคหนังสือ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง e-mail: sutthi@admin

สำนักหอสมุดเข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2022)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมขบวนจำนวน 11 คน โดยการแต่งกายโทนสีขาวถือขันหมากเบ็งเล็ก เข้าร่วมขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2022) ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดร่วมพลังใจจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา  10:30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” ณ ลานรวมใจ KKU Library โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมมมอบพันธุ์ไม้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อนำไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมร่วมใจกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ

สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวเป็นตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณแนวขอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการปลูกป่าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ มข. ในการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจะดการป่าอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 5 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all ในโอกาสการประชุมหารือความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “UNITWIN Cooperation Programme for Quality Teacher Education” โดยการสนับสนุนของจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Korea National University of Education (KNUE) ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด ในการก้าวไปเป็น learning center for all … Read more

สำนักหอสมุดส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.45 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในกิจกรรม “KKU Library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการ “มข.รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองสื่อสารองค์กร รับมอบสิ่งบริจาคในครั้งนี้ อนึ่ง สิ่งของบริจาคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยน้ำดื่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานไปให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป