สำนักหอสมุดร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมสืบสานสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสและผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ … Read more

ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากจากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ ผศ.ดร.อรทัย ตันกำเนิดไทย และ รศ.ดร.ดุสิต จิรกุลสมโชค คณาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด … Read more

สำนักหอสมุด มข. ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้าน Generative AI เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม ในการเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร Generative AI การพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น … Read more

สำนักหอสมุด มข. ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.ขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก … Read more

สำนักหอสมุด มข.เปิดให้บริการ Special Book Collection ทางด้าน Arts and Culture of Southeast Asia

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30-17.30 น.  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด The James P. and Dawn F.  Rooney Book Collection: … Read more

สำนักหอสมุดจัดเสวนาวิชาการ “รักในวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ” ผ่านกิจกรรมหนังสือมีชีวิต

เนื่องในเดือนแห่งความรัก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งมอบความรักและความปรารถนาดีแด่ทุกท่าน ผ่านการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “รักในวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ” โดยพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการจัดการความสัมพันธ์ คือ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ และผศ.อรสา กงตาล วิทยากรทั้งสองท่านมาช่วยแบ่งปันเรื่องราวความสุข ไขข้อข้องใจ ชี้แนะแนวทางในการจัดการความสัมพันธ์และเติมพลังบวกให้กับทุกคน เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ … Read more

สำนักหอสมุดจัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพร้อมบริการผู้ใช้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร: วิธีรับมือข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ (Developing English Skill for Communication: How to Handle User Complaints to Create a Positive Impression) เมื่อวันอังคารที่ … Read more

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 8 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในด้าน … Read more

ผู้บริหารสถาบัน KKU Academy เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสถาบัน KKU Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 6 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 … Read more