สำนักหอสมุดประสานพลังร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการถ่ายทอดความรู้ด้านมะเร็งท่อนำ้ดี สู่ชุมชน

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กล่าวว่า สำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ของสำนักหอสมุดให้มีความหลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong learning) และยังมีนโยบายจะใช้พื้นที่ของห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ  สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสถาบันวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค้นคว้า พัฒนาขึ้น เพื่อส่งมอบความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวสู่ชุมชน ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งเน้นการ อุทิศเพื่อสังคม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ สำนักหอสมุดร่วมกับสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มข. ทำการจัดนิทรรศการระยะยาว (Long term exhibition) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมได้ ณ ส่วนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า “ศูนย์กลางภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง” หรือ GMS Wisdom Hub ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 2 ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 ท่าน เข้าพบ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด หากมีทรัพยากรที่เกินกำหนดส่งหรือมีหนี้สินคงค้างในระบบ โปรดรีบติดต่อเพื่อชำระหนี้สินให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการห้องสมุด เช่น ไม่สามารถยืม หรือ ทำการยืมต่อ (renew) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ยังมีหนี้สินค้างชำระกับสำนักหอสมุดได้รีบดำเนินการติดต่อขอชำระหนี้สินได้ที่สำนักหอสมุด และห้องสมุดคณะที่ท่านสังกัดทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ หรือ ชำระผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/paymentonline หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบรายการค่าปรับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด หรือตรวจสอบที่ https://opac.kku.ac.th/member/Login.aspx ล็อคอินและเลือกเมนู FINE หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางยุพา ดวงพิมพ์ โทร.093-5922556 อีเมล yupdua@kku.ac.th

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ พร้อมและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จากโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น จำนวน 136 คน พร้อมได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการ เพื่อก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

ผู้บริหารสำนักหอสมุดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหนังสือ พร้อมตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ (1) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล (2) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) (3) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (4) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) (5) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (6) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ (7) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) รวมจำนวนทั้งสิ้น 270 รายการ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ณ ห้องสมุดจีน … Read more

ผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และประชาสัมพันธ์ โครงการ lifelong learning และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกับผู้บริหารคณะและสำนักต่างๆ

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ดังนี้ เวลา 10.00 น. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.15 น. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และเวลา 14.30 น. เข้าพบเพื่อหารือการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)กับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ณ สำนักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ Dr.Iwan Aflanie คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้แทนจาก Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 9 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ คณะผู้แทจาก คณาจารย์จาก Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด ในการก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการพร้อมบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน และผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 คน รวมจำนวน 8 คน การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการต่อยอดในโอกาสที่ทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของห้องสมุดร่วมกัน ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด มข.ในการก้าวไปเป็น learning center for all ที่สนับสนุนให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายของสำนักหอสมุด มข.ที่ สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ … Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะด้านการเงิน ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  ในหลักสูตร Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3 พบกับ  7 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงินให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565-พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting  หลักสูตรนี้ได้รับหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการอบรม) EP1 : การเงิน 4 ด้าน : เคล็ดลับของความรวย วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/583 … Read more

สำนักหอสมุดร่วมพลังใจจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา  10:30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” ณ ลานรวมใจ KKU Library โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมมมอบพันธุ์ไม้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อนำไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมร่วมใจกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ