ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการพร้อมบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน และผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 คน รวมจำนวน 8 คน การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการต่อยอดในโอกาสที่ทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของห้องสมุดร่วมกัน ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด มข.ในการก้าวไปเป็น learning center for all ที่สนับสนุนให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายของสำนักหอสมุด มข.ที่ สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ … Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะด้านการเงิน ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  ในหลักสูตร Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3 พบกับ  7 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงินให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565-พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting  หลักสูตรนี้ได้รับหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการอบรม) EP1 : การเงิน 4 ด้าน : เคล็ดลับของความรวย วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/583 … Read more

สำนักหอสมุดร่วมพลังใจจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา  10:30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” ณ ลานรวมใจ KKU Library โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมมมอบพันธุ์ไม้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อนำไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมร่วมใจกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ