ผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567  เวลา 15.30 น.  นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี  รศ.นพ.สุพัชญ์ … Read more

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567  เวลา 14.45 น. ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 7 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี  … Read more

ผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบ รศ. ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning … Read more

ผู้บริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบคณะผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566  รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากรจากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี  ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับ … Read more

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 13 และ 14  จำนวน … Read more

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 82 คน โดยมีนางสาววราภรณ์ พนมศิริ … Read more

สำนักหอสมุดมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มอบหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหนังสือให้ห้องสมุดเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) … Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session 4  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 4

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะการเงินการลงทุนผ่านอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 4 (Financial Learning Programs the Series : session 4)  พบกับ 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการเงินการลงทุน ให้แก่นักศึกษา … Read more

สำนักหอสมุด เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุในงานสีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมา บูชานาค” (Sithan KKU Festival 2023)

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารรีกธาตุ นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมดุ เข้าร่วมขบวนจำนวน 9 คน โดยการแต่งกายโทนสีขาวถือขันหมากเบ็งเล็ก เข้าร่วมขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan … Read more

สำนักหอสมุด มข. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Metaverse Exhibition เรื่อง “ พญานาค : Naga Virtual Exhibition”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2566 ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุดได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดทำ Metaverse Exhibition เรื่อง “ พญานาค : Naga Vitual Exhibition … Read more