ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 82 คน โดยมีนางสาววราภรณ์ พนมศิริ … Read more

สำนักหอสมุดมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มอบหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหนังสือให้ห้องสมุดเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) … Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session 4  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 4

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะการเงินการลงทุนผ่านอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 4 (Financial Learning Programs the Series : session 4)  พบกับ 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการเงินการลงทุน ให้แก่นักศึกษา … Read more

สำนักหอสมุด เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุในงานสีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมา บูชานาค” (Sithan KKU Festival 2023)

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารรีกธาตุ นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมดุ เข้าร่วมขบวนจำนวน 9 คน โดยการแต่งกายโทนสีขาวถือขันหมากเบ็งเล็ก เข้าร่วมขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan … Read more

สำนักหอสมุด มข. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Metaverse Exhibition เรื่อง “ พญานาค : Naga Virtual Exhibition”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2566 ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุดได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดทำ Metaverse Exhibition เรื่อง “ พญานาค : Naga Vitual Exhibition … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่  3 พฤศิกายน 2566  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ จากโรงเรียนผดุงนารี จ.มหารสารคาม จำนวน 43 คน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด พร้อมได้ทดลองใช้ VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 62 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสารสนเทศ ทั้งการสืบค้นข้อมูล การใช้สื่อสารสนเทศ และข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด … Read more

สำนักหอสมุด มข. เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าประชุม Thailand Health AI Conference & Datathon 2023

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ International and national guest speakers และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ Thailand Health AI Conference … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 60 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสารสนเทศ ทั้งการสืบค้นข้อมูล … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาภาควิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00  น. สำนักหอสมุด ขอต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 59 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสารสนเทศ ทั้งการสืบค้นข้อมูล การใช้สื่อสารสนเทศ และข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ … Read more