สำนักหอสมุดผนึกกำลังสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจัดกิจกรรม “รณรงควันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” พร้อมเปิดนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30-12.00 น. สำนักหอสมุด ร่วมกับสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “รณรงค์วันมะเร็งท่อน้ำดีโลก” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดย … Read more

สำนักหอสมุดจับมือสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสำนักหอสมุด ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  เข้าร่วมพิธีเปิด  “มหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก”  และรับมอบสื่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก  รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  … Read more

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของสำนักหอสมุด มีทักษะที่จะสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์สนอง … Read more

สำนักหอสมุดประสานพลังร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการถ่ายทอดความรู้ด้านมะเร็งท่อนำ้ดี สู่ชุมชน

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กล่าวว่า สำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ของสำนักหอสมุดให้มีความหลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong learning) และยังมีนโยบายจะใช้พื้นที่ของห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ  สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสถาบันวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค้นคว้า พัฒนาขึ้น … Read more

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 ท่าน เข้าพบ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด … Read more

สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษา บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบหนี้สินที่ยังมีคงค้างกับสำนักหอสมุด หากมีทรัพยากรที่เกินกำหนดส่งหรือมีหนี้สินคงค้างในระบบ โปรดรีบติดต่อเพื่อชำระหนี้สินให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการห้องสมุด เช่น ไม่สามารถยืม หรือ ทำการยืมต่อ (renew) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ยังมีหนี้สินค้างชำระกับสำนักหอสมุดได้รีบดำเนินการติดต่อขอชำระหนี้สินได้ที่สำนักหอสมุด และห้องสมุดคณะที่ท่านสังกัดทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ หรือ ชำระผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ พร้อมและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จากโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น จำนวน 136 คน พร้อมได้ทดลองใช้ VR Headset … Read more

ผู้บริหารสำนักหอสมุดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหนังสือ พร้อมตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ (1) … Read more

ผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และประชาสัมพันธ์ โครงการ lifelong learning และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกับผู้บริหารคณะและสำนักต่างๆ

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ดังนี้ เวลา 10.00 น. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรินทร์ … Read more

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ Dr.Iwan Aflanie คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้แทนจาก Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 9 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning … Read more