สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่  22 กันยายน 2566  นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการมอกระจาย จากโรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 76 คน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด พร้อมได้ทดลองใช้ … Read more

สำนักหอสมุดร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักหอสมุด นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุุคลากร เข้าร่วมงานพร้อมมอบของขวัญ ในวาระเกษียณอายุราชการ แด่ ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง กรรมการประจำสำนักหอสมุด และว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ  ผู้อำนวยการกองบริหารงาน … Read more

สำนักหอสมุดจัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ร้อยดวงใจ สานสายใยผู้เกษียณ ประจำปี 2566” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 6 ท่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมประชุมดอกคูน ชั้น … Read more

สำนักหอสมุดให้บริการอ่านหนังสือมีชีวิต (Human book) เรื่อง Happy R2R

สำนักหอสมุดให้บริการอ่านหนังสือมีชีวิต (Human book) เรื่อง Happy R2R โดย ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง ผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับการทำคู่มือ การวิเคราะห์งาน การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่พื้นฐานจนเชิงลึก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อยอดการพัฒนางานและนวัฒนกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ผู้สนใจยืมหนังสือมีชีวิตสามารถเรียนรู้แบบออนไซต์ และออนไลน์ได้ (เรียนรู้แบบเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มก็ได้ได้) กรอกแบบฟอร์มใช้บริการได้ที่ … Read more

สำนักหอสมุดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ … Read more

สำนักหอสมุดให้บริการวิชาการด้านการจัดการคลังความรู้ดิจิทัลและจดหมายเหตุแก่โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ปกรณ์ นาระคล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.พรอนันต์ โดมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น … Read more

สำนักหอสมุดจัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2566 … Read more

สำนักหอสมุด ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มข. ผ่านการผลิตหนังสือเสียงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา

ในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่จะถึงนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผสานความร่วมมือกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความพิการทางสายตา หรือ มีความบกพร่องด้านการมองเห็นให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-LISS 2023

เมื่อวันที่  20 กรกฏาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน และบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จำนวน 25 คน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-LISS 2023 ในวันที่ … Read more

ยินดีต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบบริการและการจัดพื้นที่สำหรับการบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น