สำนักหอสมุด มข. เสริมทักษะการใช้ AI ในการบริหารจัดการด้านกราฟิกและการตลาดสู่ภาคเอกชน

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมถ่ายทอดความรู้ในการอบรม เรื่อง “การใช้ AI ในการบริหารจัดการด้านกราฟิกและการตลาด ” วิทยากร โดย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และนายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายผ่านช่องทางออนไลน์ ในครั้งนี้ การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ … Read more

สำนักหอสมุด มข. ถ่ายทอดความรู้การใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567  รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม ในการเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ … Read more