สำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และระบบออนไลน์ zoom ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ิอง “ การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบงานอาคาร พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์น้อย จากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 37 คน … Read more

สำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี ณ … Read more

สำนักหอสมุดให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้ Digital Timeline เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายวันชาติ ภูมี หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศคลังข้อมูลและจดหมายเหตุ และนายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในหัวข้อ “การใช้ Digital Timeline เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน ” โดยเป้าหมายการฝึกอบรมครั้งนี้ … Read more

สำนักหอสมุด คว้ารางวัล POPULAR VOTE จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ณ สำนักหอสมุด ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรมการเรียนเรียนดิจิทัล และการใช้ระบบ หรือเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเวทีการนำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการ โดยสำนักหอสมุดส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน … Read more

สำนักหอสมุด ร่วมงานพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 39 ปี 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 39 ปี ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นผู้รับมอบ

สำนักหอสมุดเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ KKU HEALTHY LIFE 4

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. – 15.30 น. สำนักหอสมุด เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ KKU HEALTHY LIFE 4 โดยมี รศ.ดร.กานดา สายแก้ว … Read more

บุคลากรสำนักหอสมุด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

บุคลากรสำนักหอสมุด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากร … Read more