สำนักหอสมุด“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566

“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566 (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์) สำนักหอสมุด จัด “สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สู่บุคลากรสำนักหอสมุด ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดเลย โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566 จากนั้นเป็นการระดมสมองประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางกลยุทธ์การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องเสาหลักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น People / Ecological / Spiritual โดยมี ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในการระดมสมอง ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ … Read more

สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแเดงและออกโรงทาน ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยตัวเทนบุคลากรสำนักหอสมุด ออกโรงทานซาลาเปา ขนมหยกมณี ข้าวต้มมัด น้ำดื่ม น้ำอัดลม ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และกราบสักการะองค์เจ้าพ่อมอดิงแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น

สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น นำโดย นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด นำหนังสือและวารสารมอบให้แก่เรือนจำกลางจำนวน 367 รายการ วารสาร จำนวน 175 รายการ หนังสือจำนวน 192 รายการ โดยมีนายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ซึ่งหนังสือบริจาคนี้เพื่อให้บริการในห้องสมุดเรือนจำกลางซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนติและพัฒนาพฤตินิสัยทั้งในขณะต้องโทษ และภายหลังพ้นโทษ สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น สามารถติดต่อบริจาคได้ที่นายสุพิษ ชัยฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ โทร. 043-241235 ต่อ 112 หรือสนใจบริจาคหนังสือผ่านสำนักหอสมุด สามารถติดต่อได้ที่หน่วยรับบริจาคหนังสือ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง e-mail: sutthi@admin

สำนักหอสมุดเข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2022)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมขบวนจำนวน 11 คน โดยการแต่งกายโทนสีขาวถือขันหมากเบ็งเล็ก เข้าร่วมขบวนในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2022) ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น