สำนักหอสมุด จัดอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการและบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการ และบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนา คุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.นุรัตน์ ปวนคำมา อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการ และบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด และเพื่อเป็นเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำ PDPA มาใช้ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานบริการ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 66 คน

สำนักหอสมุดร่วมหารือโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น พัฒนาบริการสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาบริการและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร. ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการฯเข้าหารือกับ นายโกมล มาลัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ในการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้พิการในชุมชนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เพื่อการพัฒนาชุมชนผู้พิการทางสายตาอย่างยั่งยื่น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

สำนักหอสมุด มข. คว้า 3 รางวัลจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2023 (The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023)

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET Online National Conference)วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move)เป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานโดยการบรรยาย ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการมีความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการห้องสมุดและวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 109 ผลงาน ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 9 ผลงาน … Read more

ผู้บริหาร สำนักหอสมุดเข้าพบอธิการบดี มข. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. ได้เข้าพบท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เพื่อนำเรียนการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ที่มุ่งเน้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต และการทำงานในศตวรรษ ที่ 21 พร้อมทั้งนำเรียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต Financial Learning Program: the series ที่สำนักหอสมุด ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้สนใจโดยทั่วไปได้พัฒนาทักษะด้านการเงิน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้มีลักษณะเป็นแบบ hybrid blended learning ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเมื่อผ่านการประเมินตามเกณท์แล้ว ผู้เรียนจะได้รับ e-certificate เพื่อเป็นประโยชน์ ในการเรียนต่อหรือ สมัครงานในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด และได้อวยพรปีใหม่มายังบุคลากรทุกคนของสำนักหอสมุด ที่ทุ่มเททำงาน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาด้วยดีโดยตลอด

รพ.ศูนย์ขอนแก่นพัฒนาความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มข.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และ รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ท่าน เข้าพบ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำพาสังคมก้าวไปสู่สังคมสุขภาพดี ต่อไป

สำนักหอสมุด มข. ก้าวข้ามการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย นำทีมจิตอาสาสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งสำนักหอสมุดได้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับเยาวชนจิตอาสา ร่วม 200 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย ตลอดจน นักศึกษาทุกระดับ จากหลากหลายคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือน (Learning through metaverse experience) กิจกรรมระบายสี กิจกรรมเล่านิทาน ตลอดจน กิจกรรมการแสดงดนตรี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสามเหลี่ยม โรงเรียนศรีสังวาลย์ และโรงเรียนโสตศึกษา ตลอดจนเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ” สำนักหอสมุด ในฐานะ … Read more

สำนักหอสมุดลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ Science Museum KKU

สำนักหอสมุดลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ Science Museum KKUวันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่จัดบริการทรัพยากรสารสสเทศให้แก่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต Science Museum KKUสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบหนังสือยืมจำนวน 251 เล่ม และหนังสือบริจาคจำนวน 49 เล่ม ให้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)นั้นเพื่อให้บริการทรัพยากรอย่างมีระบบตามหลักวิชาชีพบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด จึงได้สนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยใช้หลักการจัดหมวดหมู่แบบร้านขายหนังสือ เช่น หมวดบุคคลสำคัญ หมวดร่างกายของเรา หมวดโลกวิทยาศาสตร์ หมวดคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หมวดถ่ายภาพ หมวดพืชและสัตว์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บุคลากรของ Science Museum ที่รับผิดชอบดูแลการให้บริการห้องสมุดแห่งนี้ กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่สังคมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้สำนักหอสมุดได้บริการแก่ชุมชม ตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน ให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างสูงสุด