สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสมถวิล … Read more

สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางยุวดี … Read more

บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรสำนักหอสมุดผู้เกษียณอายุราชการ … Read more

สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางชนิสรา … Read more

สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางละออ … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาภาควิชาบัญชี และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาบัญชี และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 3 และ 6 จำนวน 46 … Read more

สำนักหอสมุดร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV” มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชากระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชากระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 4 จำนวน 37 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ … Read more

สำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และระบบออนไลน์ zoom ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ิอง “ การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบงานอาคาร พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะครูและนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์น้อย จากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 37 คน … Read more