สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุดวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุด โดยคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนา คุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้นโยบายการนำเครื่อง Design Thinking มาใช้ในการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด โดยมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ จากนั้นได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนหาแนวทางแก้ไขจนนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่อไป

สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ และตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่ง ประกอบด้วย ผศ.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล นายเอกลักษณ์ ขาวประภา นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม จากนั้นนำคณะกรรมการฯเยี่ยมชมพื้นที่บริการที่เป็น innovative space และ การบริการรูปแบบใหม่ที่เป็น innovative service ของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดส่งมอบหนังสือแก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดแสดง ณ Science Museum KKU

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบหนังสือยืมจำนวน 251 เล่ม และหนังสือบริจาคจำนวน 49 เล่ม ให้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum) โดยมี ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด เป็นผู้มอบ และมี นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการยืมหนังสือในครั้งนี้ เพื่อนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum KKU) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งหนังสือที่จัดแสดงเป็นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่ Science Museum KKU

สำนักหอสมุดขอขอบคุณศิษย์เก่า MBA มอบหนังสือทรงคุณค่าเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบหนังสือจากคุณศุภชัย สายวิรัช ศิษย์เก่า MBA รุ่น 1 มอบหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย เล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน ธนบัตรราชการที่ 9 ฮูปแต้มสินไซ และหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจรวม 14 รายการ เพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ประเทศสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Professor Steven William Edwards, PhD, ผู้บริหารจาก Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิณ ซาเหลา สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้เป็นการต่อยอดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Liverpool ให้มีความแน่นแฟ้น และครอบคลุมในมิติการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากสำนักหอสมุดในฐานะ Learning Center for All มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านการจัดพื้นที่การเรียนรู้และการให้บริการที่หลากหลายของสำนักหอสมุด ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมยุคดิจิทัล Professor … Read more

ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) หนึ่งองค์ความรู้สำคัญในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมจัดงาน โดยรับผิดชอบดำเนินรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องที่ 8 ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยมีคณะผู้บบริหารและตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอหัวข้อต่างๆดังนี้ หลังจากอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้มีจุดเชื่อมระหว่างการเป็นห้องสมุดดิจิทัลร่วมกันนั่นคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ดั่งวิสัยทัศน์ของทั้ง 3 ห้องสมุดที่จะเป็นได้แก่“Learning Center” “Learning Portal” and “Learning Park”ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นห้องสมุดดิจิทัลนี้เป็นครั้งแรก เป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมสร้างพลังเพื่อแผ่นดินต่อไป

สำนักหอสมุด“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566

“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566 (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์) สำนักหอสมุด จัด “สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สู่บุคลากรสำนักหอสมุด ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดเลย โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566 จากนั้นเป็นการระดมสมองประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางกลยุทธ์การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องเสาหลักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น People / Ecological / Spiritual โดยมี ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในการระดมสมอง ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ … Read more

สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดร่วมออกโรงทานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแเดงและออกโรงทาน ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยตัวเทนบุคลากรสำนักหอสมุด ออกโรงทานซาลาเปา ขนมหยกมณี ข้าวต้มมัด น้ำดื่ม น้ำอัดลม ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และกราบสักการะองค์เจ้าพ่อมอดิงแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น

สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดแบ่งปันความรู้สู่สังคม บริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น นำโดย นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด นำหนังสือและวารสารมอบให้แก่เรือนจำกลางจำนวน 367 รายการ วารสาร จำนวน 175 รายการ หนังสือจำนวน 192 รายการ โดยมีนายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ซึ่งหนังสือบริจาคนี้เพื่อให้บริการในห้องสมุดเรือนจำกลางซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนติและพัฒนาพฤตินิสัยทั้งในขณะต้องโทษ และภายหลังพ้นโทษ สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น สามารถติดต่อบริจาคได้ที่นายสุพิษ ชัยฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ โทร. 043-241235 ต่อ 112 หรือสนใจบริจาคหนังสือผ่านสำนักหอสมุด สามารถติดต่อได้ที่หน่วยรับบริจาคหนังสือ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง e-mail: sutthi@admin