สำนักหอสมุด “สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2567

“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2567 (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์)สำนักหอสมุด จัด “สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 สู่บุคลากรสำนักหอสมุด ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ระหว่างวันที่ 6 – 7 … Read more

ผู้บริหารสำนักหอสมุดถ่ายทอดทิศทางการบริหารงานและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมแนะนำทีมผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.กานดา … Read more

สำนักหอสมุดจัดอบรมเรื่อง “หลักการและขั้นตอนการจัดทำราคากลางของงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยจจัดอบรมเรื่อง “หลักการและขั้นตอนการจัดทำราคากลางของงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ” ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกีรติจาก คุณนงรัตน์ … Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 6: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดฐานความรับผิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ: พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

เมื่อวันวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่อง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง”” ห้องประชุมดอกคูน หัวข้อและวิทยากรดังนี้1.หน้าที่กรรมการ TOR/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล/ตรวจรับของ การจัดซื้อตำราแและฐานข้อมูล โดย นางสาวสุทธิลักษณ์ … Read more

สำนักหอสมุดจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายในการปฏิบัติงานเรื่อง “ความรับผิดทางละเมิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยจดัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายในการปฏิบัติงานเรื่อง “ความรับผิดทางละเมิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน” ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกีรติจาก คุณอัมพวรรณ พุกดำ … Read more

สำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และระบบออนไลน์ zoom ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ิอง “ การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” … Read more

สำนักหอสมุดจัดอบรมกลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฏหมายผ่าน Zoom

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุดจัดการอบรมทางด้านมาตรญานและกฏหมายสำหรับบุคลากรหอสมุด เรื่อง กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฏหมายวิทยากร โดยคุณอัมพวรรณ พุกดา นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฏหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ … Read more

สำนักหอสมุดจัดอบรมออนไลน์แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference-TOR) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักหอสมุดจัดอบรมออนไลน์แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference-TOR) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิทยากรโดย คุณอัมพวรรณ พุกดำนิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.15-16.30 น. ทาง Zoom … Read more

สำนักหอสมุดจัดอบรมความรู้ทางด้านพัสดุเรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการปฏิบัติงานห้องสมุด

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดจัดอบรมความรู้ทางด้านพัสดุเรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการปฏิบัติงานห้องสมุด โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา สำนักบริหารคดีและนิติกร … Read more