ผู้บริหารสำนักหอสมุดถ่ายทอดทิศทางการบริหารงานและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมแนะนำทีมผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ นางเยาวภา จันศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และ ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารและบุคลากร รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร เกิดวิสัยทัศน์ร่วม ทำให้ทราบทิศทางการดำเนินงานและเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ