IT Learning Program Season 2 :

การใช้ Generative AI สำหรับเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

Research methodology process

AI tools for research

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิสวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น